Главен Одбор

Главниот одбор на АПМ го сочинуваат:

 • Претседателот
 • 50 до 70 члена што ги избира Собрание на АПМ

Мандатот на членовите на Главниот одбор трае 4(четири) години,со право на повторен избор.


Главниот одбор е највисок орган на управување со АПМ помеѓу две Собранија и ги има следните права, должности и одговорности:

 • раководи со АПМ и се грижи за спроведување на одлуките на Партијата
 • расправа за актуелни состојби и настани поврзани со политичките, општествените, економските,безбедносни и други состојби во државата и донесува ставови и заклучоци
 • донесува политички оценки и утврдува политички ставови на АПМ
 • се грижи за реализација на програмските цели на партијата и за усвоените ставови и заклучоци
 • го избира и отповикува Претседателот на АПМ
 • донесува Деловник за работа на Главниот одбор на АПМ
 • избира претседавач на Главниот одбор со мандат од 1(една) година без право на повторен избор,од својот состав
 • избира од 2(два) до 4(четири) потпретседатели на Партија,од својот состав
 • избира секретар на Партија,од својот состав
 • избира од 9(девет) до 13(тринаесет) членови на Извршен одбор Партијата, од својот состав
 • ги отповикува членовите на Извршниот одбор,потпретседателите и секретарот
 • избира лице одговорно на материјално-финансиското работење на Партијата
 • разгледува и усвојува годишен извештај за работата и финансиски извештај на АПМ и располага со имотот на Партијата
 • основа постојани и повремени работни тела (одбори,комисии,проекни групи) чиј делокруг на работа се утврдува со одлука за нивно основање
 • утврдува кандидати за учество на претседателски и парламентарни избори
 • донесува Изборна програма
 • донесува Одлука за изборна коалиција
 • избира шеф на Изборниот штаб
 • утврдува кандидати за носители на јавна функција
 • ја следи работата на носителите на функции избрани од редовите на АПМ и ја утврдува нивната одговорност
 • донесува Правилник за уредување на правата и обврските на членовите на АПМ за плаќање на чланарина
 • донесува Кодекс на однесување на членовите на АПМ
 • донесува Одлука за формирање и распуштање на Општинските организации на АПМ
 • одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на Партијата
 • донесува Одлука за распишување на внатрепартиски избори
 • донесува Правилник со кој се утврдуваат критериумите и постапката за избор на членови и органи на Партијата
 • избира и разрешува членови на постојани и повремени работни тела
 • разгледува и предлага измени и дополнувања на Статут на Партијата
 • по потреба решава и за други прашања сврзани со работата на Партијата кои со Статут или друг општ акт не се ставени во надлежност на друг орган на Партијата
м-р Никола Шалваринов е тековен претседавач на Главниот Одбор на АПМ