Извршен одбор

Извршниот одбор на Главниот одбор на АПМ го сочинуваат:

 • Претседател на АПМ
 • Потпретседатели на АПМ
 • Секретар на АПМ
 • од 9(девет) до 13(тринаесет) членови

Извршниот одбор е извршно-политички орган кој:

 • учествува во градењето и изразувањето на политичката волја на АПМ
 • ги реализира заклучоците и ставовите на Главниот одбор што се однесуваат на организираноста и внатрешниот живот на АПМ
 • ги обработува прашањата од внатрешен, организационен и кадровски карактер и е одговорен за ефикасното спроведување на професионалните работи за потребите на АПМ
 • ги гради и реализира политичките ставови на Партијата
 • предлага ставови,заклучоци,нацрт-акти и други документи на Главен одбор и на Собрание
 • предлага кандидати за учество на претседателски и парламентарни избори и носители на јавна функција,како и кандидати за органи и тела на АПМ
 • по потреба формира повремени работни тела за изработка и извршување на задачи од негова надлежност
 • се грижи за тековното финансиско и материјално работење на АПМ и донесува соодветни одлуки и други акти
 • избира координатори за изборните единици
 • избира портпарол на АПМ
 • избира секретар за меѓународна соработка
 • избира извршни секретари
 • донесува Деловник за својата работа
 • ги донесува сите потребни акти за формирање и непречено функционирање на Стручната служба на АПМ
 • извршува и други задачи што ке му ги довери Генералниот одбор или кои се утврдени со овој Статут и други акти на АПМ