Надзорен одбор

Надзорниот одбор на АПМ брои од 5(пет) до 7(седум) члена.


Надзорниот одбор ги има следните права, должности и одговорност

  • врши континуирана контрола на спроведувањето на Статутот,одлуки,заклучоци и другите акти усвоени на Собранието, Главниот и Извршниот одбор на АПМ
  • ја разгледува финансиската и деловната активност на Партијата
  • на Собранието и Главниот одбор на АПМ му поднесува извештај за својата работа
  • одлучува по жалби и приговори на одлуки донесени од Главниот одбор на АПМ или други органи на АПМ
  • донесува деловник за својата работа
  • дава толкување на Статутот меѓу 2(две) седници на Собрание
  • извршува и други задачи што се утврдени со други општи акти и посебни одлуки на органите на АПМ

Членови на Надзорниот одбор на АПМ се: