ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Рубин Земон

Роден е на 25 октомври 1970 година во Струга.
Дипломирал на студиите по етнологија на универзитетот Светите Кирил и Методиј во Скопје, а докторирал на Етнографскиот институт со музеј при Бугарската Академија на Науките во Софија.
Како универзитетски професор и научен соработник е ангажиран во Универзитетот „Евро-Балкан“ во Скопје, а работел и на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид. Претседател е на научниот совет на Институтот за социо-културлна антропологија на Македонија. Има големо меѓународно искуство во работа со Советот на Европа, ОБСЕ и ЕУ, каде што бил ангажиран како меѓународен ескперт за прашањата со заштитата на човековите права, националите малцинства и интеркултурните комуникации. На десетици пати бил ангажиран како наблудувач и аналитичар при наблудивачките мисии на ОБСЕ/ОДИХР.
Автор е на повеќе монографии, стручни трудови и колумни.
Член е на повеќе невладини организации во Македонија и во странство.
Оженет, татко на три деца.

контакт: rubin.zemon@pozitivnamk.org